Zapowiadany kodeks budowlany

Zapowiadany kodeks budowlany

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego niedawno ukończyła pracę nad pierwszą częścią kodeksu budowlanego, mianowicie nad zagospodarowaniem przestrzennym. Warto wiedzieć, iż całość ma być ukończona do jesieni. Zmiany mają dotyczyć uproszczenia zaczynania nowych inwestycji oraz dokładne usystematyzowanie formalności na tle budowlanym. Co więcej, Komisja ma zamiar zlikwidować wymagane do tej pory warunki zabudowy, które są obecnie niezbędne na terenach nie posiadających miejscowych planów. Te przepisy mają być zastąpione przez lokalne a także krajowe nowe przepisy typu urbanistycznego. To sprawi, że pozwolenie na budowę będzie możliwe do uzyskania tylko na terenie zabudowanym. Warto wiedzieć, iż każda gmina będzie posiadała obowiązek podziału terytorium na tereny zabudowane, przeznaczone pod nowe inwestycje budowlane oraz tereny o ograniczonej zabudowie. Tereny przeznaczone pod nowe inwestycje będą wymagały posiadania obowiązkowych planów. Proponowane zmiany nie pozostają bez echa. Według jednej grupy ekspertów gminy będą opóźniać wydawanie planów, przez co zmniejszy się podaż budowlanych gruntów. Natomiast grupa ekspertów pozostająca w opozycji do tego poglądu twierdzi, iż takie proponowane zabiegi pozwolą w znacznej mierze ograniczyć niekontrolowane bardzo często rozlewanie się zabudowy.