Wprowadzone zmiany dla deweloperów

Wprowadzone zmiany dla deweloperów

Od kwietnia zeszłego roku zaszły pewne zmiany w polskim prawie dotyczące praw i obowiązków deweloperów. Po pierwsze, każda umowa przedwstępna od tamtej pory musi być zawierana w formie aktu notarialnego, bo przy niespełnieniu tego warunku będzie nieważna. Co więcej, połowę kosztów związanych z wypełnieniem tych obowiązków deweloper musi pokryć z własnej kieszeni. Warto również wiedzieć, co musi zawierać dobrze sporządzona umowa deweloperska. Otóż musi posiadać podstawowe takie informacje, jak strony, miejsce czy datę spisania umowy. Musi również zawierać cenę nieruchomości, koszty przeniesienia własności, szczegółowe informacje o nieruchomości, sposoby pomiaru lokalu, jego położenie, dane o rachunkach powierniczych i inne. Musi również posiadać określenie wszystkich terminów, podczas których deweloper zawiadomi o odbiorze lokalu mieszkalnego, przeniesienia własności i innych istotnych terminach. Należy również wspomnieć, iż każdy deweloper ma obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego przed zawarciem umowy przedwstępnej. Musi on zawierać załączniki, informacje o firmie i planowanej inwestycji, którego ważność trwa przez 12 miesięcy od udostępnienia go. Deweloper musi również postarać się o pisemne oświadczenie nabywcy lokalu, które poświadczy zarówno odbiór a także zapoznanie się z treścią prospektu, gdy zajdą w nim jakiekolwiek zmiany.